Verksted Logg inn Retur Betaling Frakt/hjemkjøring

Thornador skumforvask - dosering: 1-4% -Hyperkonsentrat - 5 ltr

Sku. NE500-0005-thdor
649 ,-
inkl mva
  Betal enkelt med eller
  Tilgjengelighet: Restordre – blir sendt når den kommer på lager. Beregn frakt
  Hent pris
  Vi har ingen bekreftet dato for levering.
  Klikk og hent – info
  Ordren din kan hentes på vårt lager - Østre Rosten 72, 7075 Tiller Les mer
  Beskrivelse
  Thornador er et hyperkonsentrert alkalisk forvaskmiddel for alle typer kjøretøy.

  Kremaktig skum og en eksepsjonelt oppløsende effekt gir fremragende rengjøringsevne.

  Mild på lette metaller, gummi og plast.

  Friskt parfymert.

  Bruksanvisning: Thornador påføres som skum i en konsentrasjon på

  0,5 til 2,5%, avhengig av graden av smuss.

  La virke i 1 - 2 minutter

  (personkjøretøyer); 3 - 5 minutter (lastebiler og anleggsmaskiner)

  Rengjør grundig med en høytrykksvasker nedenfra og opp.

  Spyl fra deg, slik at du hele tiden vasker av fersk såpe. Skyll av fra toppen ned.

  Bruk aldri i direkte sol eller på varme overflater. La aldri produktet tørke.

  Datablad

  HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

  EUH 208 Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon. Fare - H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P264 Vask … grundig etter bruk. P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. P301 + P33 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. P303 + P36 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann. P304 + P34 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P305 + P35 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/...
  Beskrivelse

  Thornador er et hyperkonsentrert alkalisk forvaskmiddel for alle typer kjøretøy.

  Kremaktig skum og en eksepsjonelt oppløsende effekt gir fremragende rengjøringsevne.

  Mild på lette metaller, gummi og plast.

  Friskt parfymert.

  Bruksanvisning: Thornador påføres som skum i en konsentrasjon på

  0,5 til 2,5%, avhengig av graden av smuss.

  La virke i 1 - 2 minutter

  (personkjøretøyer); 3 - 5 minutter (lastebiler og anleggsmaskiner)

  Rengjør grundig med en høytrykksvasker nedenfra og opp.

  Spyl fra deg, slik at du hele tiden vasker av fersk såpe. Skyll av fra toppen ned.

  Bruk aldri i direkte sol eller på varme overflater. La aldri produktet tørke.

  Datablad

  HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

  EUH 208 Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon. Fare - H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P264 Vask … grundig etter bruk. P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. P301 + P33 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. P303 + P36 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann. P304 + P34 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P305 + P35 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/...
  Kontakt oss