Verksted Logg inn Retur Betaling Frakt/hjemkjøring

Tartech 25ltr. Petrokjemisk avfetting. Brukes ufortynnet - NETTOPRIS

Sku. NE400-0025-TTECH-01
1 210 ,-
inkl mva
  Betal enkelt med eller
  Tilgjengelighet: 24 stykk på lager Beregn frakt
  Hent pris
  Estimert levering: mandag 29.04 - tirsdag 30.04 info
  Kan fravike under salgsperioder, helg og helligdager.
  Klikk og hent – info
  Ordren din kan hentes på vårt lager - Østre Rosten 72, 7075 Tiller Les mer
  Beskrivelse
  Tartech er en meget effektiv avfetting for alle typer kjøretøy.

  Fungerer like godt på både våte og tørre flater.

  Fjerner olje, tjære, asfalt, veisaltog annen smuss på en

  rask og skånsom måte.

  Benyttes ufortynnet. Brukes sparsomt. Godt miljøvalg.

  Påføres nedenfra og opp. La virke 2-5 min. Skyll med vann.

   

  Må ikke brukes i sterkt solskinn eller på varm bil.

  Datablad

  HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

  Fare - H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  Advarsel - H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P305 + P35 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P308 Ved eksponering eller mistanke om eksponering:
  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/...
  P331 IKKE framkall brekning.
  P405 Oppbevares innelåst.
  Kontakt oss