Verksted Logg inn Retur Betaling Frakt/hjemkjøring

Salgsbetingelser B2B

1. Virkeområde
Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for salg av verkstedutstyr med eventuell tilhørende montering fra Nordic Lift AS om ikke annet er skriftlig avtalt eller fremgår av ordrebekreftelse.

2. Ordre
Ordrer kan inngås skriftlig eller muntlig uten begrensning vedrørende kommunikasjonsmiddel. Kundens aksepterte tilbud anses som ordrebekreftelse. Kjøperen må uten ugrunnet opphold kontrollere tilbud/ordrebekreftelse, og varsle Nordic Lift AS om innsigelser mot tilbud/ordrebekreftelsens beskrivelse av ordren. Tilbud/ ordrebekreftelse skal anses som bevis for ordrens innhold dersom innsigelser ikke er mottatt før varene leveres.

3. Priser og levering
Priser Nordic Lift AS oppgir før ordre og i ordrebekreftelsen, er priser ved levering fra Nordic Lift AS lager. Varene sendes for kjøpers regning og risiko. Risikoen for varene går over på kjøper ved utlevering fra Nordic Lift AS lager (Incoterms EXW). Ved eventuelle transportskader må kjøper umiddelbart reklamere overfor transportør.

4. Forsinket levering
Om angitt leveringstid i ordrebekreftelse ikke kan overholdes, skal Nordic Lift AS snarest informere kjøper, og nytt leveringstidspunkt avtales. Ved vesentlig forsinkelse har kjøperen rett til å kansellere ordren. For varer som Nordic Lift AS får laget etter kjøpers spesifikasjoner, skal forsinkelse på mindre enn seks uker under ingen omstendighet gi kjøper rett til å kansellere ordren.

5. Avbestilling
Kjøper kan ikke avbestille varer spesialbestilt til ham. Normalt lagerførte varer kan avbestilles mot et gebyr.

6. Mangler og reklamasjon
Dersom leverte varer har en kvalitetsmangel eller på annen måte avviker fra ordren, plikter kjøperen å reklamere overfor Nordic Lift AS så snart som mulig etter at varene er levert og eventuelt montert. En muntlig reklamasjon skal snarest bekreftes skriftlig. Ved reklamasjon vedrørende kvalitetsmangler eller andre avvik fra ordren, skal mangelens art angis i reklamasjonen så langt dette er mulig. Nordic Lift AS har under ingen omstendighet plikt til å akseptere reklamasjon som mottas senere enn ett år etter levering. Dersom Nordic Lift AS aksepterer en reklamasjon vedrørende kvalitetsmangel eller annet avvik fra ordren som berettiget, og dersom punktene nedenfor ikke kommer til anvendelse, skal Nordic Lift AS så snart som mulig utbedre mangelen, eller levere nye varer. Dersom varer som har en mangel kan brukes til sitt formål, og dersom utbedring eller omlevering er umulig eller uforholdsmessig kostbart sett i lys av mangelens betydning for kjøperen, skal Nordic Lift AS tilby et prisavslag som står i forhold til mangelens betydning for kjøperen. Dersom utbedring eller omlevering er umulig eller uforholdsmessig kostbart, og dersom leverte varer ikke er egnet for kjøperens formål, kan hver av partene heve kjøpet.

7. Begrensning i Nordic Lift AS erstatningsansvar for mangler eller forsinket levering
Nordic Lift AS erstatningsansvar for direkte tap er begrenset til 50% av fakturaverdien av mangelfulle eller forsinkede varer. Nordic Lift AS har ikke erstatningsansvar for forsinkelse som skyldes Nordic Lift AS leverandører med mindre Nordic Lift AS burde ha forutsett forsinkelsen ved ordrebekreftelsen. Nordic Lift AS har ikke erstatningsansvar for indirekte tap som følge av forsinket levering eller mangler ved leverte produkter. Indirekte tap i disse vilkår har samme betydning som i kjøpslovens § 67.

8. Betalingsbetingelser
Dersom annet ikke er uttrykkelig og skriftlig avtalt mellom partene, gjelder følgende betalingsbetingelser: Alle varer faktureres ved levering med betalingsfrist på 15 dager. Ved prosjektsalg fakturerer vi 30% ved oppstart av prosjektet, 40% ved montering og 30% ved ferdigstillelse. Monteringsbistand faktureres fortløpende for arbeid som er utført. Dersom Nordic Lift AS påtar seg kostnader til frakt, forsikring eller lignende som skal belastes kjøperen, faktureres dette når kostnaden er pådratt for Nordic Lift AS. Ved forsinket betaling belastes kjøper med en forsinkelsesrente på 1% pr. måned.

9. Garantier, vedlikehold og service
Deler av Nordic Lift AS produktportefølje leveres med ett års garanti. Nordic Lift AS garantiansvar forutsetter at utstyret brukes og vedlikeholdes i henhold til produsentens spesifikasjoner. Nordic Lift AS tilbyr årlig kontroll av utstyret til priser som generelt fastsettes for slik kontroll til enhver tid. Nordic Lift AS vil ved behov bistå kjøperen ved reparasjon og vedlikehold av utstyret.

10. Retur av varer
Spesialbestilte varer herunder innkjøpte produkter fra andre underleverandører, tas ikke i retur. Eventuell retur av varer skal være forhåndsgodkjent av Nordic Lift AS. Ved retur som ikke skyldes feil fra Nordic Lift AS, vil det bli beregnet returgebyr. Returfrakt besørges av kunden.

11. Salgspant
Som sikkerhet for Nordic Lift AS krav på kjøpesummen samt eventuelle renter og omkostninger, avtales det at Nordic Lift AS skal ha salgspant i det utstyr som omfattes av ordren. Salgspantet i alt utstyret består til hele kjøpesummen er betalt.

12. Tvister
Skulle det oppstå tvist vedrørende leveranser regulert av disse vilkår, skal partene forsøke å løse tvisten i minnelighet. Lykkes ikke dette, skal søksmål reises for Drammen tingrett.

13. Dato
Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder fra 01.01.2022.»