Verksted Logg inn Retur Betaling Frakt/hjemkjøring

Hammer 5ltr. ultrakonsentrert og skummende syre for fjerning av betong..Doseres 1-10%

Sku. NE500-0005-HAMR-01
624 ,-
inkl mva
  Betal enkelt med eller
  Tilgjengelighet: 7 stykk på lager Beregn frakt
  Hent pris
  Estimert levering: onsdag 04.10 - torsdag 05.10 info
  Kan fravike under salgsperioder, helg og helligdager.
  Klikk og hent – info
  Ordren din kan hentes på vårt lager - Østre Rosten 72, 7075 Tiller Les mer
  Beskrivelse

  Hammer - Betongsyre - Superkonsentrat - 5 liter

  Chem-Tech Hammer er en ultrakonsentrert og skummende syre for fjerning av betong. Meget gode rengjøringsegenskaper. Fjerner effektivt sement, kalk, rust og oksidasjon. Kan også benyttes til å "fornye" aluminium. Spesielt utviklet for betongindustrien.  Doseres 1-10%

  Ikke giftig.

  Skader ikke glass.

  Kan skade belegg på Alcoa og strippe ubehandlet aluminium.

   

  HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

  Advarsel - H302 Farlig ved svelging.
  Fare - H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P264 Vask … grundig etter bruk.
  P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P301 + P33 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
  P303 + P36 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  P305 + P35 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Kontakt oss